Członkowie honorowi

Statut Federacji FIDES przewiduje możliwość przyznawania przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, „Członkostwa Honorowego” osobom o szczególnych zasługach dla Federacji [1]

Po raz pierwszy członkostwo honorowe Federacji FIDES zostało przyznane przez X Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 2004 roku z okazji 10. rocznicy oficjalnej rejestracji FIDES. Tytuł Członka Honorowego otrzymali wtedy:

 • Ks. Jan Bednarczyk – dyrektor Biblioteki PAT w Krakowie, Przewodniczący Zarządu FIDES w latach 1995-2001 oraz inicjator i Redaktor Naczelny Biuletynu FIDES od początku jego istnienia
 • Ks. Krzysztof Gonet – inicjator Federacji FIDES, Wiceprzewodniczący Zarządu grupy inicjującej w latach 1991-1995, Wiceprzewodniczący Zarządu Federacji w latach 1995-1999, Dyrektor Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji FIDES od roku 1999
 • Maciej Kozłowski – dyrektor NASK (Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe), promotor bezpłatnego posadowienia baz i dostępu FIDES do sieci Internet
 • Zdzisław Strus – sędzia Sądu Najwyższego RP, twórca Statutu Federacji FIDES i promotor oficjalnej rejestracji Federacji FIDES na mocy prawa kościelnego i państwowego
 • Jerzy Swianiewicz – pracownik Działu Przetwarzania Danych Biblioteki Narodowej w Warszawie, twórca części edycyjnej komputerowego programu bibliotecznego MAK
 • Jan Wierzbowski – pracownik Działu Przetwarzania Danych Biblioteki Narodowej w Warszawie, twórca bibliotecznego programu komputerowego MAK, wykorzystywanego przez biblioteki członkowskie FIDES od roku 1991

Z okazji 15. rocznicy zainicjowania Federacji FIDES, w dniu 26 września 2006 roku XII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych przyznało tytuł Członka Honorowego następującym osobom:

 • Ks. Biskup Piotr Jarecki, sufragan warszawski – Ks. Biskup zainaugurował uroczyście „Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES”, a w swoim słowie pasterskim podkreślił znaczenie stowarzyszania się katolików dla dobra wspólnego, którego dobrym przykładem jest, jego zdaniem, 15 lat istnienia i aktywnej działalności Federacji FIDES.
 • Ks. Biskup Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski – przez wiele lat wspierał działanie i rozwój Federacji. Wielokrotnie zapraszał Zarząd Federacji na osobiste spotkanie w siedzibie KEP. Ks. Biskup kilkukrotnie przyznał dotację na częściowe sfinansowanie udziału Przewodniczącego Zarządu w obradach Stowarzyszenia Europejskich Bibliotek Teologicznych BETH
 • S. Genowefa Godlewska – pracownik Biblioteki Franciszkańskiego Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie, wieloletni Członek i Sekretarz Zarządu Federacji
 • Dorota Górska – pracownik Biblioteki PAT w Krakowie, wieloletni redaktor Biuletynu FIDES od początku jego istnienia
 • Małgorzata Janiak – pracownik Biblioteki PAT w Krakowie, prowadziła Biuro Federacji w latach 1995-2000. Jest inicjatorką i współredaktorem Biuletynu FIDES
 • Ewa Poleszak – pracownik Biblioteki Bobolanum w Warszawie, wieloletni Sekretarz Zarządu, lider grupy przygotowującej eksperymentalną, pilotażową konwersję baz katalogowych Federacji FIDES na format MARC21
 • Edwin Klessa – pracownik Biblioteki Parafialnej w Trzciance, wieloletni Skarbnik Federacji FIDES
 • Piotr Latawiec – dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wieloletni Członek i Wiceprzewodniczący Zarządu, Członek i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

XIV Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych przyznało w dniu 8 września 2008 tytuł Członka Honorowego następującym osobom:

 • Ks. Biskup Prof. Andrzej Siemieniewski – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES
 • Jolanta Szulc – wieloletni Sekretarz Zarządu Federacji FIDES i opiekun Koła Bibliotek Parafialnych przy Federacji
 • Ks. Arkadiusz Rakoczy – wieloletni Skarbnik Zarządu Federacji FIDES i Rzecznik Prasowy Federacji

Z okazji 20. rocznicy zainicjowania Federacji FIDES, w dniu 12 września 2011 roku XVII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych przyznało tytuł Członka Honorowego następującym osobom:

 • Ks. biskup Stanisław Budzik, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski – przez wiele lat wspiera działanie i rozwój Federacji
 • Dr Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej – sygnatariusz listu intencyjnego powołującego Elektroniczną Bibliografię Nauk Teologicznych
 • Prof. Maria Kocójowa – recenzentka Biuletynu FIDES
 • Prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz – recenzentka Biuletynu FIDES
 • Ks. prof. Waldemar Irek, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – promotor bezpłatnego posadowienia serwerów i dostępu FIDES do sieci Internet

XXI Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES nadało w dniu 1 września 2015 roku członkostwo honorowe następującym osobom:

 • O. Janusz Kaczmarek OP
 • Ks. dr Tomasz Kudroń
 • Prof. dr. hab. Maria Pawłowiczowa
 • Ks. Kazimierz Rulka
 • Bp prof. dr. hab. Julian Wojtkowski
 • Dr Ryszard Żmuda

XXII Walne Zgromadzenie odbywające się w Warszawie w 25. rocznicę powstania federacji, nadało w dniu 13 września 2016 r. honorowe członkostwo Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES następującym osobom:

 • Ks. dr hab. Mieczysław Olszewski
 • O. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap.
 • Prof. dr hab. Irenia Socha
 • Prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki

 

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES pragnie jeszcze raz bardzo podziękować osobom, które swoimi wielkimi zasługami przyczyniły się do jej powstania i cały czas wspierają jej rozwój i bieżącą działalność.

 

[1] Ze Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES:

„Art. 8 ust. 4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i reprezentanci osób prawnych o szczególnych zasługach dla Federacji.

Art. 12 ust. 2. Członkostwo wspierające i honorowe ustaje poprzez rezygnację złożoną Zarządowi Federacji lub decyzję kompetentnej władzy.

Art. 15 ust. 1. Członkostwo wspierające i honorowe nabywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu.

Art. 15 ust. 2. Członkowie wspierający i honorowi nie mają obowiązku płacenia składek.

Art. 19 ust. 2 i 3. Udział w głosowaniu mają podczas Walnego Zgromadzenia tylko członkowie zwyczajni lub ich pełnomocnicy. Pozostałym członkom należy umożliwić wypowiedzenie się w istotnych sprawach Federacji.”