Informacje dla autorów

Osoby, które chcą opublikować swoje artykuły, sprawozdania, recenzje czy komunikaty w czasopiśmie „Fides. Rocznik Bibliotek Kościelnych”, powinny przesłać tekst w wersji elektronicznej na adres redaktora naczelnego — ks. Kamila Zadrożnego, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • Termin nadsyłania materiałów: do 28 lutego.

Teksty powinny spełniać następujące wymagania edytorskie:

Zasady ogólne

 1. Format pliku: rozszerzenia .rtf, .doc, .docx lub .odt
 2. Format dokumentu: A4, marginesy 2,5 cm. Czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5.
 3. Nie formatujemy dodatkowo artykułu ani jego części, jak tytuły i numery punktów. Nie wprowadzamy ręcznego dzielenia wyrazów ani dodatkowych odstępów. Nie używamy tabulatorów do wcięć pierwszego wersu.
 4. Imię i nazwisko autora podajemy na początku artykułu powyżej tytułu. W przypisie podajemy pełną nazwę biblioteki lub instytucji, w której pracuje autor, oraz miejscowość.
 5. Numeracja części artykułu wg wzoru:
  1.   …
       1.1.   …
       1.2.   …
  2.   …    itd.
 6. Stosujemy przypisy dolne zgodnie z podanym niżej formatem.
 7. Opisy bibliograficzne materiałów wykorzystanych w tekście opracowane na podstawie przypisów należy umieścić na końcu tekstu w bibliografii załącznikowej w układzie alfabetycznym autorów (redaktorów) zgodnie z podanym niżej formatem. W bibliografii załącznikowej powinny się znaleźć: książki, fragmenty z prac zbiorowych, artykuły z czasopism, dokumenty elektroniczne.
 8. Do artykułu dołączamy słowa kluczowe oraz krótkie streszczenie w języku angielskim lub przynajmniej w języku polskim. Nie dotyczy to komunikatów, recenzji i sprawozdań.
 9. Zdjęcia przysyłamy jako załączniki (osobne pliki) w formacie jpg nie mniejsze niż 2 MB. Nie umieszczamy zdjęć w tekście, tylko zaznaczamy miejsce, w którym chcemy je umieścić, podając nazwę pliku z załącznika. Do artykułu można dołączyć maksymalnie 10 zdjęć, a do komunikatu 3 zdjęcia. Materiały graficzne słabej jakości (np. zrzuty ekranu) nie będą włączane

Zasady szczegółowe

 1. Cytaty w tekście zasadniczym i w przypisach podajemy w cudzysłowie „ ”, pismem zwykłym (statywą), a nie kursywą (nigdy nie stosujemy podwójnego znacznika), w zakończeniu cytatu zachowując kolejność: cudzysłów, numer przypisu, kropka (lub przecinek), np.: ”23.
 2. Cytaty wewnątrz cytatów zaznaczamy cudzysłowem podwójnym: « » .
 3. Przy pomijaniu fragmentu cytatu wewnątrz zdania stosujemy nawias okrągły i wielokropek: (...). Nie stosujemy ich, pomijając fragment cytatu na początku lub na końcu zdania cytowanego.
 4. Kursywą w tekście zasadniczym zaznaczamy:
  • tytuły książek, czasopism, artykułów,
  • wyrażenia obcojęzyczne i własne,
  • szczególne wyrażenia, które chcemy wyróżnić.
 5. Określenia czasu piszemy w tekście zasadniczym bez skrótów, np.: 2 marca 1878 roku, w XIX wieku. Nie stosujemy skrótów: r. (rok) i w. (wiek).
 6. W tekście używamy myślników (półpauzy) „—”. Dywizów (krótkich znaków) bez spacji: „-” używamy tylko między cyframi (liczbami) w oznaczeniu stron lub dat np. 9-89.

 

Format przypisów

 1. Książki: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł książki [kursywą], miejsce i rok wydania, strony.
  J. Bednarczyk, Ewangelizacyjna rola bibliotek parafialnych w Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007, s. 15-20.

 2. Artykuły w dziełach zbiorowych: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł artykułu [kursywą], w: tytuł dzieła zbiorowego [kursywa], inicjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.
  J. Witczak, Biblioteka PFT i MWSD w służbie akademickiej teologii, w: Służcie Panu z weselem, t. 1, red. I. Dec, Wrocław 2000, s. 231-241.

 3. Artykuły w czasopismach: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł artykułu [kursywa], „tytuł czasopisma” [w cudzysłowie czcionka prosta], rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony [przed tytułem czasopisma nie umieszcza się 'w:'].
  N. Widok, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego, „Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego”, 2 (1995), s. 31-34.

 4. Hasła z encyklopedii, słowników i leksykonów: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł hasła [kursywa], w: tytuł encyklopedii [kursywą], tom, inicjał imienia i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.
  L. Grzebień, Biblioteki kościelne w Polsce, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, Lublin 1976, k. 509.

 5. Adresy stron internetowych: na końcu data dostępu, bez odstępów po kropkach.
  Archidiecezjalne Archiwum w Szczecinie, http://www.archiwum.szczecin.pl/?art_id=228, 08.11.2011.

 6. Dokumenty elektroniczne: tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data dostępu bez odstępów po kropkach.
  Ormianie w Polsce, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ormianie_w_Polsce, 20.03.2012.

 7. Uwaga: Przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji zawsze podajemy: inicjał imienia i nazwisko autora, początek tytułu [kursywą, bez wielokropka], strony. Nie należy używać: dz. cyt., art. cyt. itp.
  Bednarczyk, Ewangelizacyjna rola, s. 26-30.

 

Format bibliografii załącznikowej

 1. Książki: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł książki [kursywą], miejsce i rok wydania.
  Bednarczyk Jan, Ewangelizacyjna rola bibliotek parafialnych w Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007.

 2. Artykuły w dziełach zbiorowych: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł artykułu [kursywą], w: tytuł dzieła zbiorowego [kursywa], inicjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.
  Witczak Jerzy, Biblioteka PFT i MWSD w służbie akademickiej teologii, w: Służcie Panu z weselem, t. 1, red. I. Dec, Wrocław 2000, s. 231-241.

 3. Artykuły w czasopismach: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł artykułu [kursywa], „tytuł czasopisma” [w cudzysłowie czcionka prosta], rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony [przed tytułem czasopisma nie umieszcza się 'w:'].
  Widok Norbert, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego, „Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego”, 2 (1995), s. 31-34.

 4. Hasła z encyklopedii, słowników i leksykonów: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł hasła [kursywa], w: tytuł encyklopedii [kursywą], tom, inicjał imienia i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.
  Grzebień Ludwik, Biblioteki kościelne w Polsce, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, Lublin 1976, k. 509.

 5. Adresy stron internetowych: na końcu data dostępu, bez odstępów po kropkach.
  Archidiecezjalne Archiwum w Szczecinie, http://www.archiwum.szczecin.pl/?art_id=228, 08.11.2011.

 6. Dokumenty elektroniczne: tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data dostępu bez odstępów po kropkach.
  Ormianie w Polsce, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ormianie_w_Polsce, 20.03.2012.