Dokumenty dotyczące bibliotek kościelnych

 1. Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Pastor bonus (28 czerwca 1988).
  „Pośród dóbr historycznych szczególne znaczenie mają wszystkie dokumenty prawne dotyczące życia i duszpasterskiej troski, a także określające prawa i obowiązki diecezji, parafii, kościołów i innych osób prawnych ustanowionych w Kościele. To historyczne dziedzictwo przechowywane zarówno w archiwach, jak i w bibliotekach, niech będzie powierzone kompetentnemu personelowi w tym celu, by uchronić dokumenty przed zaginięciem” (art. 101 § 1 i 2).

 2. Jan Paweł II, Przemówienie z okazji poświęcenia Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 11 czerwca 1999) [plik mp3]

 3. Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury, Biblioteki kościelne w misji Kościoła (19 marca 1994).
  Zawiera: 1. Kościół, kultura, dobra kultury, biblioteki. 2. Znaczenie i wartość bibliotek w Kościele: centrum powszechnej kultury. 3. Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury i biblioteki kościelne. 4. Wskazówki co do działalności bibliotek kościelnych.

 4. Franciszek, Konstytucja apostolska Veritatis gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (8 grudnia 2017).
  Art. 36. § 1. Władze uniwersytetu lub wydziału mają być wspomagane w zarządzaniu i administrowaniu przez urzędników, posiadających należyte kompetencje do wykonywania powierzanej im funkcji.
  § 2. Urzędnikami są przede wszystkim: sekretarz, bibliotekarz i ekonom, a także inni, których ustanowienie dana instytucja uważa za właściwe. Ich prawa i obowiązki winny zostać ustalone w statutach i regulaminach.
  Art. 53. Dla osiągnięcia właściwych sobie celów, szczególnie zaś dla prowadzenia badań naukowych, każdy uniwersytet lub wydział winien mieć odpowiednią bibliotekę, przystosowaną do potrzeb wykładowców i studentów, właściwie zorganizowaną i posiadającą dobrze sporządzone katalogi.
  Art. 54. Dzięki odpowiedniej sumie pieniędzy, przyznawanej każdego roku, biblioteka winna stale wzbogacać swój księgozbiór o pozycje zarówno dawne, jak i współcześnie wydane, a także podstawowe czasopisma - tak by mogła służyć skutecznie pomocą w pracach badawczych poszczególnych dyscyplin, w ich wykładaniu i uczeniu się oraz przy prowadzeniu ćwiczeń i seminariów.
  Art. 55. Do kierowania biblioteką winna być wyznaczona biegła w tej materii osoba, wspomagana przez odpowiednią radę i uczestnicząca w radach uniwersytetu lub wydziału.

 5. Zarządzenia wykonawcze Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium (27 grudnia 2017).
  Art. 43. Winna być do dyspozycji podręczna biblioteka z głównymi dziełami niezbędnymi do pracy naukowej zarówno wykładowców, jak i studentów.
  Art. 44. Należy ustanowić przepisy dotyczące biblioteki, tak by ułatwić dostęp i korzystanie z niej, zwłaszcza wykładowcom i studentom.
  Art. 45. Należy popierać współpracę i koordynację pomiędzy bibliotekami tego samego miasta lub kraju.
  Art. 48. § 1. Do erygowania nowego uniwersytetu lub wydziału konieczne jest: [...]
  b) spełnienie niezbędnych warunków, z których najważniejsze to: [...]
  3° biblioteka i inne pomoce naukowe oraz sale wykładowe;
  Art. 50. Warunki dla afiliacji dotyczą przede wszystkim liczby i jakości wykładowców, programu studiów, biblioteki oraz obowiązku wspomagania afiliowanego instytutu przez wydział afiliujący. [...]