Członkowie honorowi

Statut Federacji FIDES przewiduje możliwość przyznawania przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, „Członkostwa Honorowego” osobom o szczególnych zasługach dla Federacji [1]

Po raz pierwszy członkostwo honorowe Federacji FIDES zostało przyznane przez X Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 2004 roku z okazji 10. rocznicy oficjalnej rejestracji FIDES. Tytuł Członka Honorowego otrzymali wtedy:

 • Ks. Jan Bednarczyk – dyrektor Biblioteki PAT w Krakowie, Przewodniczący Zarządu FIDES w latach 1995-2001 oraz inicjator i Redaktor Naczelny Biuletynu FIDES od początku jego istnienia
 • Ks. Krzysztof Gonet – inicjator Federacji FIDES, Wiceprzewodniczący Zarządu grupy inicjującej w latach 1991-1995, Wiceprzewodniczący Zarządu Federacji w latach 1995-1999, Dyrektor Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji FIDES od roku 1999
 • Maciej Kozłowski – dyrektor NASK (Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe), promotor bezpłatnego posadowienia baz i dostępu FIDES do sieci Internet
 • Zdzisław Strus – sędzia Sądu Najwyższego RP, twórca Statutu Federacji FIDES i promotor oficjalnej rejestracji Federacji FIDES na mocy prawa kościelnego i państwowego
 • Jerzy Swianiewicz – pracownik Działu Przetwarzania Danych Biblioteki Narodowej w Warszawie, twórca części edycyjnej komputerowego programu bibliotecznego MAK
 • Jan Wierzbowski – pracownik Działu Przetwarzania Danych Biblioteki Narodowej w Warszawie, twórca bibliotecznego programu komputerowego MAK, wykorzystywanego przez biblioteki członkowskie FIDES od roku 1991

Z okazji 15. rocznicy zainicjowania Federacji FIDES, w dniu 26 września 2006 roku XII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych przyznało tytuł Członka Honorowego następującym osobom:

 • Ks. Biskup Piotr Jarecki, sufragan warszawski – Ks. Biskup zainaugurował uroczyście „Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES”, a w swoim słowie pasterskim podkreślił znaczenie stowarzyszania się katolików dla dobra wspólnego, którego dobrym przykładem jest, jego zdaniem, 15 lat istnienia i aktywnej działalności Federacji FIDES.
 • Ks. Biskup Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski – przez wiele lat wspierał działanie i rozwój Federacji. Wielokrotnie zapraszał Zarząd Federacji na osobiste spotkanie w siedzibie KEP. Ks. Biskup kilkukrotnie przyznał dotację na częściowe sfinansowanie udziału Przewodniczącego Zarządu w obradach Stowarzyszenia Europejskich Bibliotek Teologicznych BETH
 • S. Genowefa Godlewska – pracownik Biblioteki Franciszkańskiego Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie, wieloletni Członek i Sekretarz Zarządu Federacji
 • Dorota Górska – pracownik Biblioteki PAT w Krakowie, wieloletni redaktor Biuletynu FIDES od początku jego istnienia
 • Małgorzata Janiak – pracownik Biblioteki PAT w Krakowie, prowadziła Biuro Federacji w latach 1995-2000. Jest inicjatorką i współredaktorem Biuletynu FIDES
 • Ewa Poleszak – pracownik Biblioteki Bobolanum w Warszawie, wieloletni Sekretarz Zarządu, lider grupy przygotowującej eksperymentalną, pilotażową konwersję baz katalogowych Federacji FIDES na format MARC21
 • Edwin Klessa – pracownik Biblioteki Parafialnej w Trzciance, wieloletni Skarbnik Federacji FIDES
 • Piotr Latawiec – dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wieloletni Członek i Wiceprzewodniczący Zarządu, Członek i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

XIV Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych przyznało w dniu 8 września 2008 tytuł Członka Honorowego następującym osobom:

 • Ks. Biskup Prof. Andrzej Siemieniewski – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES
 • Jolanta Szulc – wieloletni Sekretarz Zarządu Federacji FIDES i opiekun Koła Bibliotek Parafialnych przy Federacji
 • Ks. Arkadiusz Rakoczy – wieloletni Skarbnik Zarządu Federacji FIDES i Rzecznik Prasowy Federacji

Z okazji 20. rocznicy zainicjowania Federacji FIDES, w dniu 12 września 2011 roku XVII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych przyznało tytuł Członka Honorowego następującym osobom:

 • Ks. biskup Stanisław Budzik, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski – przez wiele lat wspiera działanie i rozwój Federacji
 • Dr Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej – sygnatariusz listu intencyjnego powołującego Elektroniczną Bibliografię Nauk Teologicznych
 • Prof. Maria Kocójowa – recenzentka Biuletynu FIDES
 • Prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz – recenzentka Biuletynu FIDES
 • Ks. prof. Waldemar Irek, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – promotor bezpłatnego posadowienia serwerów i dostępu FIDES do sieci Internet

XXI Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES nadało w dniu 1 września 2015 roku członkostwo honorowe następującym osobom:

 • O. Janusz Kaczmarek OP – inicjator zastosowania systemu bibliotecznego Koha w bibliotekach dominikańskich i w bibliotekach Federacji FIDES; administrator centralnego katalogu FIDES oraz Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych w systemie Koha
 • Ks. dr Tomasz Kudroń – wieloletni dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie; czuwał nad adaptacją środkowego skrzydła budynku dydaktycznego seminarium na pomieszczenia biblioteczne i nad przeniesieniem zbiorów do nowej biblioteki oraz urządzeniem nowej czytelni
 • Prof. dr. hab. Maria Pawłowicz – inicjatorka badań nad bibliotekami parafialnymi; jej dorobek naukowy wiąże się z historią książki polskiej na Górnym Śląsku od XVII wieku, w tym książki religijnej i księgozbiorów kościelnych; recenzentka „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”
 • Ks. Kazimierz Rulka – wieloletni dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, autor artykułów na temat biblioteki, zajął się katalogowaniem i opracowaniem zasobu bibliotecznego
 • Bp prof. dr. hab. Julian Wojtkowski – autor opracowań na temat zabytkowych księgozbiorów oraz katalogów inkunabułów i druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, tłumacz dzieł autorów średniowiecznych
 • Dr Ryszard Żmuda – wieloletni dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; współtwórca bibliografii historii Kościoła w Polsce oraz twórca bibliografii produkcji wydawniczej zakonów w Polsce i bibliotek kościelnych

XXII Walne Zgromadzenie odbywające się w Warszawie w 25. rocznicę powstania federacji, nadało w dniu 13 września 2016 r. honorowe członkostwo Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES następującym osobom:

 • Ks. dr hab. Mieczysław Olszewski – był długoletnim dyrektorem Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (od 1989 roku). Dbał o zdobywanie funduszy na budowę nowego budynku biblioteki i konserwację starych druków. Prowadził badania proweniencyjne zabytkowych książek. Opracował i wydał drukiem Bibliografię druków zwartych II obiegu w zbiorach Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (Białystok 2005). Zainicjował komputeryzację biblioteki
 • O. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap. – jest profesorem nauk teologicznych, kierownikiem Katedry Dziejów Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autorem polskiej bibliografii franciszkańskiej, a także artykułów na temat dziejów piśmiennictwa religijnego oraz archiwów i bibliotek zakonnych. Od kilku lat jest członkiem Rady Naukowej „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”
 • Prof. dr hab. Irenia Socha – jest pracownikiem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest promotorem prac licencjackich, magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu kultury książki religijnej, księgozbiorów kościelnych i prasy katolickiej. Jest propagatorką badań sieci bibliotek parafialnych w archidiecezji katowickiej  Od kilku lat jest członkiem Rady Naukowej „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”
 • Prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki – był długoletnim pracownikiem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest promotorem kilku rozpraw doktorskich i kilkunastu prac magisterskich na temat bibliotek kościelnych. Przez wiele lat jest zaangażowany w publicystykę kościelną. Jest recenzentem artykułów „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”

Podczas XXV Walne Zgromadzenie odbywającego się w Sandomierzu w dniach 3-5 września 2019 r. honorowe członkostwo Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES otrzymali:

 • ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż - długoletni dyrektor biblioteki seminaryjnej w Legnicy
 • Babrara Zezula - dyrektorka biblioteki KUL w latach 2011-2018. Za jej kadencji biblioteka KUL powróciła do federacji FIDES
 • ks. dr Wacław Umiński CM - dyrektor Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, długoletni członek zarządu Federacji.

XXVII Walne Zgromadzenie odbywające się w Gnieźnie w dniach 5-7 września 2022 r. nadało członkowstwo honorowe następującym osobom:

 • Prof. dr hab. Wanda Musialik - pracownik naukowy Politechniki Opolskiej. Specjalizuje się w biografistyce Śląska i historii Kościoła katolickiego na Śląsku. Jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie badań nad książką religijną na Śląsku. Jest krytyczną i konstruktywną recenzentką półrocznika „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”
 • Dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - zajmuje się problemami etyki zawodu bibliotekarza, organizacją i zarządzaniem w bibliotekach, metodyką i teorią bibliografii. Od kilkudziesięciu lat interesuje się problematyką bibliotek kościelnych w Polsce i w Niemczech. Opublikował kilka książek oraz wiele artykułów o tematyce bibliotekarskiej, w tym w półroczniku „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. Był członkiem Zespołu ds. Bibliotek Parafialnych w Archidiecezji Śląskiej, stworzonym przez prof. dr. hab. Marię Pawłowiczową. Wielokrotnie recenzował artykuły do kolejnych numerów „Fides”.
 • Dr Bogumiła Warząchowska - w latach 2001-2019 pełniła funkcję kierownika w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracuje z czasopismami naukowymi z zakresu bibliologii, historii i teologii. Od 2008 roku jest członkiem redakcji czasopisma: „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, od 2009 roku była sekretarzem półrocznika „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, a od 2012 roku redaktorem naczelnym pisma. W Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” od 2007 roku pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Federacji, a następnie członka Zarządu. Aktywnie uczestniczy w działalności Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej, współorganizując spotkania ogólnopolskie i diecezjalne.

 

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES pragnie jeszcze raz bardzo podziękować osobom, które swoimi wielkimi zasługami przyczyniły się do jej powstania i cały czas wspierają jej rozwój i bieżącą działalność.

 

[1] Ze Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES:

„Art. 8 ust. 4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i reprezentanci osób prawnych o szczególnych zasługach dla Federacji.

Art. 12 ust. 2. Członkostwo wspierające i honorowe ustaje poprzez rezygnację złożoną Zarządowi Federacji lub decyzję kompetentnej władzy.

Art. 15 ust. 1. Członkostwo wspierające i honorowe nabywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu.

Art. 15 ust. 2. Członkowie wspierający i honorowi nie mają obowiązku płacenia składek.

Art. 19 ust. 2 i 3. Udział w głosowaniu mają podczas Walnego Zgromadzenia tylko członkowie zwyczajni lub ich pełnomocnicy. Pozostałym członkom należy umożliwić wypowiedzenie się w istotnych sprawach Federacji.”