FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

XXVII Walne Zgromadzenie w Gnieźnie

W dniach 5-7 września 2022 r. w odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie naszej Federacji. Gospodarzem była Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W Zgromadzeniu wzięli udział: bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji "Fides", 55 przedstawicieli 36 bibliotek kościelnych w Polsce, a także jeden członek honorowy i zaproszeni goście.

Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi absolutorium. Podjęło również uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego federacji: prof. dr hab. Wandzie Musialik, dr hab. Zdzisławowi Gębołysiowi, prof. UKW i dr Bogumile Warząchowskiej.

Dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczącym Zarządu został wybrany o. mgr lic. Grzegorz Filipiuk OFMCap. (Biblioteka Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu), Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został wybrany ks. dr Jerzy Witczak (Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu), Skarbnikiem został wybrany ks. dr Piotr Tylec (Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu), Sekretarzem został wybrany ks. dr Tomasz Garwoliński (Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum" i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Członkiem Zarządu został wybrany ks. dr Kamil Zadrożny (Biblioteka Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie).

Przewodniczącą  Komisji Rewizyjnej została wybrana Agata Muc (Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, II Członkiem Komisji Rewizyjnej został wybrany Tomasz Winiarski (Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), III Członkiem Komisji Rewizyjnej została wybrana dr Barbara Kmiecik (Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu).