Zasady recenzowania

Artykuły podlegają procedurze recenzyjnej, która jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do oceny każdego artykułu redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami redakcji czasopisma i rady naukowej oraz nie są związani z jednostką, przy której jest afiliowany redaktor naczelny lub autor recenzowanego tekstu. Autorzy tekstów recenzowanych i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Recenzja ma formę pisemną, jest sporządzana według przygotowanego formularza recenzji, kończy się jednoznaczną oceną dopuszczająca tekst do druku, warunkowo dopuszczająca lub odrzucającą. Treść recenzji jest przekazywana jedynie autorowi, wraz z informacją o czasie na ustosunkowanie się do uwag. Recenzje są archiwizowane.


Do pobrania: Formularz recenzji