Nowi członkowie honorowi FIDES

XXI Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, odbywające się w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nadało w dniu 1 września 2015 roku członkostwo honorowe Federacji następującym osobom:

  1. Bp. prof. dr. hab. Julianowi Wojtkowskiemu
  2. Ks. dr. Tomaszowi Kudroniowi
  3. Ks. Kazimierzowi Rulce
  4. O. Januszowi Kaczmarkowi OP
  5. Prof. dr. hab. Marii Pawłowiczowej
  6. Dr. Ryszardowi Żmudzie

BIOGRAMY NOWYCH CZŁONKÓW HONOROWYCH

Bp prof. dr. hab. Julian Wojtkowski
Biskup senior archidiecezji warmińskiej. W tym roku skończył 88 lat. W tym roku przypada jego 65 rocznica święceń kapłańskich. Opracował katalog inkunabułów i druków z XVI wieku Biblioteki „Hosianum” (dwie pozycje książkowe), przetłumaczył na język polski kilkanaście dzieł teologicznych i historycznych (m.in. najważniejsze dzieła kard. Stanisława Hozjusza, Księgę sentencji Piotra Lombarda, żywot bł. Doroty z Mątów, dzieła Jana z Kwidzyna, a obecnie De locis theologicis Melchiora Cano). Rozesłał je w darze do wielu bibliotek kościelnych.

Ks. dr Tomasz Kudroń
Od 2001 roku pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Czuwał nad adaptacją środkowego skrzydła budynku dydaktycznego seminarium na pomieszczenia biblioteczne i nad przeniesieniem zbiorów do nowej biblioteki oraz urządzeniem nowej czytelni. W 2014 roku został proboszczem w Szczawnicy.

Ks. Kazimierz Rulka
W 1973 roku został zastępcą dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a od 1982 roku pełnił funkcję dyrektora. Zajął się katalogowaniem i opracowaniem zasobu bibliotecznego. Opublikował szereg artykułów dotyczących biblioteki i osób z nią związanych. Przygotował ponad 50 różnych wystaw w pomieszczeniach seminarium duchownego. Obecny na zjeździe założycielskim Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

O. Janusz Kaczmarek OP
Był dyrektorem Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Jest inicjatorem zastosowania systemu bibliotecznego Koha najpierw w bibliotekach dominikańskich, a potem również w bibliotekach Federacji FIDES. Jest administratorem centralnego katalogu FIDES oraz Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych w systemie Koha.

Prof. dr. hab. Maria Pawłowiczowa
Była wieloletnim pracownikiem naukowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, na którym prowadziła Zakład Historii Książek i Bibliotek. Jej dorobek naukowy wiąże się z historią książki polskiej na Górnym Śląsku od XVII wieku, w tym książki religijnej i księgozbiorów kościelnych. Zainicjowała badania nad bibliotekami parafialnymi. Jest recenzentem „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”.

Dr Ryszard Żmuda
Starszy kustosz dyplomowany. Jest dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest współtwórcą bibliografii historii Kościoła w Polsce oraz twórcą bibliografii produkcji wydawniczej zakonów w Polsce i bibliotek kościelnych. Jego bibliografie były drukowane jako osobne dzieła oraz w czasopismach, m.in. w „Studia Theologica Varsaviensia”, „Saeculum Christianum” i „Fides. Biuletynie Bibliotek Kościelnych”. Liczne publikacje są udostępnione w księgozbiorze wirtualnym FIDES.