Jan Paweł II. Bibliografia polska 1949-1998


Aktualizacja! 19 marca 2023 roku dodano zawartość T. 10 - 4464 nowe dokumenty. Liczba wszystkich opisów w bazie: 42.621.


Prezentowana baza bibliografii osobowej Ojca Świętego – podmiotowa i przedmiotowa – jest kumulacją wszystkich tomów wydanych dotychczas w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, łącznie z tomem pierwszym, poświęconym Karolowi Wojtyle sprzed wyboru na Papieża, a opublikowanym w wydawnictwie watykańskim, w wersji polsko-włoskiej.

Baza zawiera:

  • T. 1: Karol Wojtyła w świetle publikacji = Karol Wojtyła negli scritti / Wiktor Gramatowski, Zofia Wilińska. - Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1980. - 280 s.
  • T. 2: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1978-1983 / W. Gramatowski, Z. Wilińska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 1987. - 577 s.
  • T. 3: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1984-1986 / W. Gramatowski, Z. Wilińska, D. Gułajewska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 1991. - 336 s.
  • T. 4: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1987-1989 / Z. Wilińska, D. Gułajewska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 1998. - 671 s.
  • T. 5: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1990-1991 / Z. Wilińska, D. Gułajewska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 2001. - 585 s.
  • T. 6: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1992-1993 / Z. Wilińska, D. Gułajewska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 2003. - 560 s.
  • T. 7: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1994-1995 / Z. Wilińska, D. Gułajewska, W. Gramatowski. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 2007. - 782 s.
  • T. 8: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1996 / D. Gułajewska, Z. Wilińska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu ; Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012. - 460 s.
  • T. 9: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1997 / D. Gułajewska, Z. Wilińska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu ; Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2014. - XIX, [1], 609 s.
  • T. 10: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1998 / M. Olszewska, D. Gułajewska. – Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu ; Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2020. – 578 s.

Bibliografia polska gromadzi dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II oraz prace o nim wydane na terenie Polski, także w językach obcych. Nie uwzględnia poloników zagranicznych, z wyjątkiem prac, których recenzje ukazały się w kraju. Rejestruje piśmiennictwo bez względu na cechy formalno-wydawnicze (druki zwarte i ciągłe, utwory i ich fragmenty, odbitki, kalendarze itp.); pomija jedynie prasę codzienną. Wyjątek stanowi T. 1: Karol Wojtyła w świetle publikacji, rejestrujący i polonika, i dzienniki. W przygotowaniu są tomy za lata 1996-1997 i następne do 2005 roku włącznie. Warto zaznaczyć, że przedstawiana publikacja, wydawana w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu (http://www.jp2doc.pl), nie jest formalnie związana z wydawnictwem Jan Paweł II. Bibliografia polska 2006-2007 opracowanym w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Zrąb główny prezentowanej Bibliografii dzieli się na dwie zasadnicze części: podmiotową – teksty Papieża i przedmiotową – publikacje o nim. W obydwu częściach zastosowano układ chronologiczny, według roku wydania dokumentu. W obrębie lat rekordy uszeregowane są alfabetycznie. Wszystkie opisy bibliograficzne sporządzono na podstawie autopsji, zgodnie z wymogami bibliografii osobowej. Zastosowano pełny opis rejestracyjny, uzupełniany adnotacjami, z zachowaniem tych samych zasad – z niewielkimi modyfikacjami dla wszystkich tomów, by zapewnić jednolitą kontynuację dzieła, tworzonego już ponad 30 lat. Pozycje zbiorowe z formułą „Toż” (szczególnie liczne w części podmiotowej) – tworzone są w celu zebrania w jednym rekordzie wszystkich przedruków tego samego dokumentu, opublikowanych w danym roku.

Kluczem do korzystania z Bibliografii polskiej jest indeks przedmiotowy: w celu wiernego odzwierciedlenia treści poszczególnych publikacji zastosowano wielokrotne przydziały przedmiotowe (hasła), z wielostopniowymi określnikami szczegółowo precyzującymi temat, ułatwiając dotarcie do poszukiwanych materiałów.

Dane bazy utrzymywane są w pakiecie MAK Biblioteki Narodowej, opracowanym przez Jana Wierzbowskiego, mechanizm wydruku danych opracował Jerzy Swianiewicz.

16 X 2011 r. 

Wejście do bazy