Historia Federacji w skrócie (1991-2006)

Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” zainicjowana została 23 września 1991 roku w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez ks. Krzysztofa Goneta, ówczesnego wicedyrektora Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

Biblioteki, które utworzyły wtedy grupę inicjującą, postawiły sobie następujące cele:

  1. ujednolicenie prac nad komputeryzacją bibliotek kościelnych, aby: łatwo wymieniać doświadczenia i informacje i wspólnie się szkolić; uniknąć niepotrzebnych kosztów przez budowę systemu komputerowego w każdej bibliotece osobno i od początku; umożliwić zbudowanie w przyszłości jednolitego systemu komputerowego i wspólnej bazy katalogowej,
  2. opracowanie i wdrożenie we wszystkich bibliotekach jednolitego formatu komputerowego opisu katalogowego dla wszystkich typów dokumentów, opartego na formatach opracowywanych i używanych przez Bibliotekę Narodową,
  3. zachęcanie do wdrażania w bibliotekach członkowskich jednolitego komputerowego oprogramowania bibliotecznego.

Po czterech latach działalności, w roku 1995, Federacja „Fides” została oficjalnie erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski i otrzymała statut oraz osobowość prawną kościelną i państwową. Podstawowym celem Federacji jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a w szczególności koordynacja prac nad komputeryzacją tych bibliotek.

Federacja przyjęła jako obowiązkowy dla bibliotek uczestniczących jednolity format danych komputerowego opisu katalogowego oparty na formacie MARC-BN oraz rozpowszechniła wśród tych bibliotek polski komputerowy program biblioteczny MAK z Biblioteki Narodowej. „Fides” realizowała swoje cele organizując szkolenia podstawowe i zaawansowane, pomagając w instalacji i eksploatacji programu MAK, stymulując prace nad tworzeniem komputerowych bibliografii i katalogów oraz tworząc katalog centralny.

W 1993 roku „Fides” udostępniła w sieci Internet swój katalog centralny wraz z innymi tworzonymi przez siebie bazami danych. Był to drugi w Polsce widoczny w sieci Internet katalog biblioteczny po bazach danych Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Ten eksperyment był możliwy dzięki współpracy z Centrum Informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego w ramach realizacji programów Inicjatywy Akademickiej IBM. Następnie katalogi FIDES udostępniane były w Internecie z serwera giovanni.wmsd.edu.pl Seminarium Duchownego w Warszawie.

W 1994 roku Federacja wydała pierwszy CD-ROM z katalogiem centralnym oraz innymi własnymi bazami. Od tego czasu bazy w postaci CD-ROM wydawane były co roku. Od roku 2001 bazy „Fides” na CD korzystają z wygodnego "interface'u" w postaci stron WWW uruchamianych na lokalnym serwerze bez konieczności połączenia z Internetem. Od 1995 roku Federacja wydaje swój Biuletyn. Do roku 2006 wydane zostało 14 zeszytów tego półrocznika (w tym 7 podwójnych).

W roku 2001 Federacja „Fides” uruchomiła działalność gospodarczą i na mocy porozumienia z Biblioteką Narodową z dnia 12 czerwca 2001 r. zorganizowała serwis bibliotecznego programu komputerowego MAK.

„Fides”, również od roku 2001, opracowuje i wydaje kolejne studyjne wydania "Słownika słów kluczowych z teologii" i "Tezaurusa Nauk Kościelnych".

Od lipca 2003 roku „Fides” posiada (i stale aktualizuje) pełną kopię kartoteki wzorcowych haseł formalnych NUKAT w postaci bazy programu MAK. Od 1 stycznia 2004 roku, z woli Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych (obecnie Centrum NUKAT) „Fides” prowadzi dystrybucję CKHW dla bibliotek korzystających z baz MAK.

W październiku 2004 roku, w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi w XXVI rocznicę pontyfikatu Federacja uruchomiła multiwyszukiwarkę (katalog rozproszony) FIDKAR. Tworząc tę multiwyszukiwarkę Federacja „Fides” opracowała dwa programy (FIDSERW i FIDKAR), które po niewysokiej cenie sprzedawane były także bibliotekom świeckim i przyczyniły się do rozwoju również innych sieci bibliotek (np. bibliotek publicznych).

We wrześniu 2006 roku, w roku jubileuszu 15-lecia swego istnienia, Federacja „Fides” uruchomiła Księgozbiór Wirtualny (bibliotekę cyfrową). Było to dziesiąte w kolejności wdrożenie systemu dLibra. Dzięki temu oprogramowaniu Księgozbiór Wirtualny FIDES stał się częścią sieci bibliotek cyfrowych w Polsce, ze wspólnym mechanizmem wyszukiwawczym pn. Federacja Bibliotek Cyfrowych.

Konferencja Episkopatu Polski na 337. Zebraniu Plenarnym, obradującym w dniach 18-19 października 2006 r. w Warszawie, powierzyła funkcję Delegata KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” ks. bp. prof. dr hab. Andrzejowi Siemieniewskiemu - biskupowi pomocniczemu z Wrocławia.

(Oprac. na podst. tekstu ks. Krzysztofa Goneta)

Zob. też: Wywiad Bożeny Grocholskiej z ks. Krzysztofem Gonetem, dyrektorem Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji FIDES [Biuletyn EBIB, Nr 6/2002 (35)]

Zob. też: To już 17 lat! Przeszłość i plany na przyszłość Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES